Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Biến đổi trong trang phục của người Cơ Tu
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Khoa học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập: 4
Số: 2
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn (Chính)
Thuộc đề tài: 0