Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng và đề xuất một số biện pháp cải thiện trong việc quản lý chất thải từ các phòng thí nghiệm ở Việt Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 111
Số: 12
Trang: 145-156
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Trần Đặng Bảo Thuyên (Chính), Nguyễn Thị Cẩm Yến
Đề tài liên quan: 0