Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hiện trạng chất lượng nước hồ Tịnh Tâm ở thành phố Huế và một số giải pháp cải thiện
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 111
Số: 12
Trang: 215-226
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến (Chính), Trần Đặng Bảo Thuyên
Đề tài liên quan: 0