Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của thay thế protein bột cá bằng protein bột cây dâu (Morus alba) trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng của thỏ lai (Newzealand x Địa Phương)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội thảo phát triển chăn nuôi bền vững, pp. 30-36. Nhà xuất bản Đại Học Nông Nghiệp, Hà nội 18-19 tháng 12 năm 2015.
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số:
Trang: 30-36
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Phạm Khánh Từ, Nguyễn Minh Hoàn, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan, Lê Lan Phương (Chính)
Đề tài liên quan: 0