Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá khả năng xử lý chất hữu cơ và amoni của bùn hạt hiếu khí trên nước thải chế biến thủy sản
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 111
Số: 12
Trang:
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thị Cẩm Yến, Trần Quang Lộc (Chính)
Đề tài liên quan: 0