Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of salicylic acid on the biosynthesis of solasodine in cell suspension culture of Solanum hainanense Hance.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology (0972-2025)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản THE SOCIETY FOR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2016
Tập: 17
Số: 1&2
Trang: 14-20
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần Anh (Chính), Ton Nu Thuy An, Nguyen Thuan Nho, Vo Thi Vien Dung, Nguyễn Hoàng Lộc
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/284092088