Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu tạo bùn hạt hiếu khí trên bể phản ứng theo mẻ luân phiên
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học, Đại học An Giang Phần Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 8
Số: 4
Trang: 79-88
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Trần Quang Lộc (Chính), Nguyễn Đăng Hải, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Thị Cẩm Yến
Đề tài liên quan: 0