Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Incorporation of Local Communities into Forest Land Use and Household Economic Development by Co-management Model in the Uplands of Central Vietnam, doi: 10.5923/j.ijaf.20160601.03.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí International Journal of Agriculture and Forestry
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2016
Tập: 6
Số: 1
Trang: 12-19
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Lê Văn An, Vũ Tuấn Minh, trần ngọc liêm, trần Phương Nhi
File đính kèm:
  1. 10.5923_.j_.ijaf_.20160601_.03_.pdf
Đề tài liên quan: 0