Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Introduction of vanilla to mountainous villages of Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tropical Agriculture and Devalopment
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 59
Số: 04
Trang: 199-206
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Vũ Tuấn Minh (Chính), Lê Văn An, Kei Mizuno, Shinya Funakawa, Hitoshi Shinjo
Thuộc đề tài: 0