Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Bản sắc văn hóa tộc người
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí HTQG "Việt Nam học những phương diện văn hóa truyền thống"
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (Chính), Nguyễn Chí Ngàn
Thuộc đề tài: 0