Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Synthesis of CuxMg1-xAl2O4 as aqua blue ceramic pigments by starch assisted sol-gel process
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2015
Tập: 53
Số: 6E3
Trang: 136-141
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền (Chính), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Hồ Văn Minh Hải, Đặng Xuân Tín
File đính kèm:
  1. 36.pdf
Đề tài liên quan: 0