Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tổng hợp và hoạt tính xúc tác oxy hoá trong pha lỏng của hệ xúc tác phức manganese/cobalt-SBA-16
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 4
Số: 4A
Trang: 159-166
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyễn Nho Dũng (Chính), Phạm Xuân Nui, Trần Thị Văn Thi, Trầnh Than Tâm, Trần Thanh Tâm Toàn
Đề tài liên quan: 0