Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phản ứng oxy hoá p-xylen trong pha lỏng trên hệ xúc tác dị thể chứa phức manganese hay cobalt
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 4
Số:
Trang: 4B
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyễn Nho Dũng, Trần Thanh Tâm Toàn, Phạm Xuân Nui, Bùi Thu Hoài, Trần Thị Văn Thi (Chính)
Đề tài liên quan: 0