Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất mang mao quản trung bình đến phản ứng oxy hóa p-xylene trên hệ xúc tác chứa phức kim loại - base Schiff
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 53
Số: 6e(1-2)
Trang: 38-45
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyên Nho Dũng (Chính), Trần Thị Văn Thi, Phạm Xuân Nui, Tôn nữ Huyền Thu
Đề tài liên quan: 0