Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của phần trên mặt đất và một số cấu tử được phân lập từ cây Mán đỉa (Archidendron clypearia (Jack) I. Niels). Phần 4. Đánh giá khả năng kháng oxy hóa và phân lập, xác định cấu trúc của một số cấu tử từ phân đoạn clorofom
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 53
Số: 6e(1-2)
Trang:
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Võ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hoài, Trần Thị Văn Thi
Đề tài liên quan: 0