Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của các cao chiết và thành phần metyl gallat của cây chùm gởi (Helixanthera parasitica Loranthaceae)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 53
Số: 63(1-2)
Trang: 262-266
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Nguyễn t hị Thanh Tín, Nguyễn Thị Hoài, Lê Trung Hiếu
Đề tài liên quan: 0