Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Sử dụng nguồn PET thải để tổng hợp khung hữu cơ- kim loại (MIL-101) làm vật liệu hấp phụ hợp chất chứa nitơ và lưu huỳnh
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 4
Số: 3
Trang: 146-151
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Bùi Thu Hoài, Nguyễn Văn Mẫn, Trần Thị Văn Thi
Đề tài liên quan: 0