Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tổng hợp và đặc trưng xúc tác nano AgInS2 sử dụng làm chất xúc tác quang cho qua strình khử lưu huỳnh trong diessel
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 4
Số: 3
Trang: 46-54
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Trần Đình Linh, Nguyễn Hải Hà, Mai Xuân Thắng, Trần Thị Văn Thi
Đề tài liên quan: 0