Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Chitosan/motmorillonite nanocomposite: synthesis and ít application for removing heavy metals from aqueous solution
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 53
Số: 1B
Trang: 368-381
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Trần Thị Văn Thi
Đề tài liên quan: 0