Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng tôm sú qua sự kết hợp đánh giá cảm quan và xác định các chỉ số trimethyl amine, tổng base bay hơi, histamine
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 53
Số: 6e(1-2)
Trang: 190-196
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Lê Nhất Tâm, Trần Thị Văn Thi
Thuộc đề tài: 0