Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của methyl jasmonate và dịch chiết nấm men lên sinh trưởng và tích lũy solasodine của tế bào cà gai leo (Solanum hainansense Hance)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2015
Tập: 13
Số: 2A
Trang: 513-519
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần Anh (Chính), Tôn Nữ Thùy An, Lê Thị Hà Thanh, Võ Thị Viên Dung, Nguyễn Thuần Nho, Nguyễn Hoàng Lộc
Thuộc đề tài: 0