Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Isolation and characterization of actinomycetes antagonistic to Vibrio parahaemoliticus from shrimp pond sediment
Tạp chí:
ISSN: 08668612
Tên tạp chí VNU Journal of Sciences (tên cũ:Tạp chí Khoa học - KHTN) (0866-8612)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2016
Tập: 32
Số: 1
Trang: 1-9
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Thị Tường Châu (Chính), Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hữu Thuần Anh
File đính kèm:
  1. Paper.pdf
Đề tài liên quan: 0