Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng chuỗi cung ứng gỗ và sản phẩm gỗ đáp ứng yêu cầu của hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Rừng và Môi trường
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số: 75-76
Trang: 53-60
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Hoàng Huy Tuấn, Trương Sỹ Hoài Nhân, Phạm Nguyễn Thành, Phạm Nguyễn Thành
Đề tài liên quan: 0