Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Du lịch Lễ hội được tổ chức trong chùa ở Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học (Đại học Huế)
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 109
Số: 10
Trang: 191-202
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Lê Thị Kim Liên (Chính), Quản Bá Chính, Trần Thị Thu Thủy, Trần Ngọc Quyền
Đề tài liên quan: 0