Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Kiến thức bản địa của người Cơ Tu trong quản lý và sử dụng tài nguyên rừng tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số: 5/2016
Trang: 46-52
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Dương Xô Việt (Chính), Hoàng Huy Tuấn, Trần Thị Thúy Hằng, Lê Quang Vĩnh
Thuộc đề tài: 0