Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu đề xuất mô hình trồng rừng cây bản địa trên đất rừng sau khi giao tại xã Bhalee, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số: 5/2016
Trang: 60-70
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Huy Tuấn (Chính), Phạm Cường, Hoàng Dương Xô Việt, Lê Trọng Thực, Trần Thị Thúy Hằng
Thuộc đề tài: 0