Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nhận diện thôn bản và xếp hạng ưu tiên cho các chương trình nâng cao nhận thức bảo tồn.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Rừng và Môi trường
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số: 77
Trang: 55-61
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Hoàng Thị Hồng Quế
Đề tài liên quan: 0