Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá tác động của trượt lở đất đến kinh tế - xã hội: trường hợp nghiên cứu tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập: 119
Số: 5
Trang: 75-88
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Trần Thị Phương Liên, Lê Ngọc Phương Quý, Phạm Quốc Trung
Đề tài liên quan: 0