Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu sự lan truyền sóng điện từ trong tinh thể 2 chiều
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 110
Số: 11
Trang: 207-211
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Quý Thông (Chính), Lê Ngọc Minh, Lê Thị Ngọc Bảo
Thuộc đề tài: 0