Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu cấu trúc vùng của tinh thể 2 chiều bằng phương pháp FDTD
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Khoa học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 03
Số: 01
Trang:
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Quý Thông (Chính), Lê Ngọc Minh, Lê Thị Ngọc Bảo
Thuộc đề tài: 0