Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of salicylic acid on expression level of genes related with isoprenoid pathway in centella (Centella asiatica (L.) Urban)cells
Tạp chí:
ISSN: 2190-572X
Tên tạp chí 3 Biotech (2190-572X, E-ISSN: 2190-5738)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER HEIDELBERG
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2016
Tập: 6
Số: 86
Trang: 1-7
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Nguyễn Đức Huy
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s13205-016-0404-z