Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Chặn trên cho chỉ số chính quy của tập s=8 điểm béo đồng bội cùng nằm trên 4-phẳng trong P^n
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Tiền Giang, ISSN: 1859-4530
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số: 3
Trang: 51-59
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Phan Văn Thiện, Nguyễn Duy Ái Nhân
Đề tài liên quan: 0