Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Các chỉ tiêu hình thái, thể lực, bệnh tật và một số yếu tố liên quan ở sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y Dược Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Y TẾ
Tác giả: Hoàng Trọng Sĩ (Chính), Võ Văn Thắng, Trần Bình Thắng, Nguyễn Minh Tú
Thuộc đề tài: 0