Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đăk Nông
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Y Dược học- Trường Đại học Y Dược Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Y TẾ
Tác giả: Trần Duy Tạo (Chính), Hoàng Trọng Sĩ
Thuộc đề tài: 0