Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Biến cố Kinh đô Huế và phong trào Cần Vương
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số: 21 /7/2015
Trang: Kỷ yếu tr.5-15
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)
Đề tài liên quan: 0