Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Trí thức và tôn giáo Thừa Thiên Huế với Cách mạng Tháng Tám- 70 năm nhìn lại,
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Huế Xưa&nay ISSN: 1859-2163
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số: số 131
Trang: tr. 3-12
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)
Đề tài liên quan: 0