Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Về cung điện Đan Dương thời Tây Sơn tại Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Huê Xưa&nay, ISSN: 1859-2163
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số: số 132
Trang: tr. 3-8,
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)
Đề tài liên quan: 0