Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nguyễn Cư Trinh (1716-1767)- Quê hương, thời đại và sự nghiệp
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Huế Xưa&nay, ISSN: 1859-2163
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số: số 134
Trang: tr. 3-11,
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)
Đề tài liên quan: 0