Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Danh nhân Nguyễn Cư Trinh (1716-1767)- Tầm vóc của thời đại
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Huế xưa&nay,ISSN: 1859-2163
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số: 133
Trang: 3-12
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)
Đề tài liên quan: 0