Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Vua Duy Tân và cuộc vận động khởi nghĩa ở Trung Kỳ năm 1916
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Huế xưa&nay, ISSN 1959-2163
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số: 135
Trang: 19-30
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)
Đề tài liên quan: 0