Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá kết quả giáo dục cho HS Tiểu học- Kinh nghiệm từ Australia.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia: Đào tạo, bồi dưỡng Giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế, NXB Đại học Huế, ISBN: 987-604-912-588-1, 2016
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang: 20-24
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Hoàng Phương Tú Anh (Chính), Dương Thị Minh Hoàng
Thuộc đề tài: 0