Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Khảo sát cấu trúc sản phẩm và năng suất mô hình Đảng sâm trồng thuần ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (1859-1477)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Tài nguyên - Môi trường
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2016
Tập: 2
Số: 10
Trang: 31-33
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức (Chính), Trần Nam Thắng, Nguyễn Hợi
Đề tài liên quan: 0