Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nutritional Characteristics and Feeding of Rabbitfish (Siganus guttatus) in Tam Giang-Cau Hai Lagoon Systems.
Tạp chí:
ISSN: 2161-6256
Tên tạp chí Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science (2161-6256 (A); 2161-6264 (B))
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản David Publishing Company
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2016
Tập: 5 (2015)
Số: 5
Trang: 554-562
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Huệ
Thuộc đề tài: 0