Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Prediction of anticancer activities of cynaroside and quercetin in leaf of plants cynara scolymus L and artocarpus incisa L using structure-activity relationship
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí COGENT CHEMISTRY (2331-2009)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TAYLOR & FRANCIS AS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2016
Tập: 2
Số:
Trang: 1212452 (ISI)
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Bùi Thị Phương Thúy (Chính), Nguyễn Thị Ái Nhung, Trần Dương, Phạm Văn Tất
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: DOI: http://dx.doi.org/10.1080/23312009.2016.1212452