Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu tình hình ứng dụng marketing bằng thư điện tử của các khách sạn trên địa bàn thành phố huế - từ quan điểm doanh nghiệp
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập: 83
Số: 10
Trang:
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Vân (Chính)
Thuộc đề tài: 0