Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tích hợp Facebook vào học phần E-marketing: Một giải pháp nhằm tăng cường giáo dục cộng tác
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập: 101
Số: 4
Trang:
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Vân (Chính)
Thuộc đề tài: 0