Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tiếp cận phân loại định hướng đối tượng lớp phủ bề mặt với các chỉ số từ ảnh Landsat 8 OLI: trường hợp nghiên cứu ở thành phố Đà Nẵng
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí GIS Nation 2016
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang: 28-37
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Hoàng Khánh Linh
Thuộc đề tài: 0