Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Green synthesis of silver nanoparticles from fresh leaf extract of centella asiatica and their applications
Tạp chí:
ISSN: 0219-581X, E-ISSN: 1793-5350
Tên tạp chí International Journal of Nanoscience (0219-581X, E-ISSN: 1793-5350)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2016
Tập:
Số: 8
Trang:
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Tác giả: Le Dai Vuong*Nguyen Dinh Tung Luan*Dao Duy Hong Ngoc*Phan Tuan Anh*, Vo-Van Quoc Bao†, Võ Văn Quốc Bảo
Đề tài liên quan: 0