Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Liên kết hoạt động REDD+/FLEGT và hiệu quả của hoạt động quản lý bảo vệ rừng tại xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 1
Số: 1
Trang: 130-137
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Trần Thị Thu Hà (ĐH Lâm Nghiệp)
Đề tài liên quan: 0