Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá hiện trạng và khả năng tuân thủ định nghĩa gỗ hợp pháp (LD) của hoạt động sản xuất lâm nghiệp tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 2
Số: 1
Trang: 101-107
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Nguyễn Văn Hoàng (CORENARM), Trương Thị Thùy Dung
Đề tài liên quan: 0